Franklin Delano Roosevelt
& de zorgzame samenleving


rooseveltFranklin Delano Roosevelt wordt door veel Amerikaanse democraten gezien als de laatste president die bereid was Amerika een sociaal gezicht te geven.
Juist vanwege zijn verlangen Amerika socialer te maken – hetgeen heel concreet betekent dat het vrije markt denken op een zodanige wijze wordt ingeperkt dat voorkomen wordt dat miljoenen mensen afhankelijk worden gemaakt van het domme toeval dat de ‘vrije’ markt beheerst – roept zijn naam in Republikeinse kringen een sterk gevoel van afkeer op. Roosevelt zou een communistenvriend zijn geweest, een socialist die via op regulering gerichte wetgeving de ongelimiteerde vrijheid van de Amerikaanse ondernemer wilde vernietigen.


Dat het allemaal zo’n vaart niet liep – omdat de New Deal politiek van Roosevelt weinig meer inhield dan het scheppen van werkgelegenheid door een overheid die ondernemer naast de ondernemers was – wordt door fanatici niet ingezien, zoals dweepzuchtige aanbidders van Roosevelt ook niet willen toegeven dat van een werkelijk sociale politiek eigenlijk nooit sprake is geweest vanwege het uitbreken van de tweede wereldoorlog, die Roosevelt noodzaakte van Amerika een oorlogseconomie te maken – een economie die zichzelf afhankelijk maakte van het produceren en verkopen van wapens.

Zoals de Sovjet-Unie zijn grootheid ontleende aan de wapenindustrie, zo drijft de Amerikaanse economie voor een belangrijk deel op de productie van wapensystemen, waarmee de hele wereld wordt volgestouwd, hetgeen gezien mag worden als een uiterst onzinnig gebeuren in een wereld die streeft naar eenheid – een verlangen dat in 1945 heeft geleid tot het ontstaan van de VN, een Volkerenbond die het uitbannen van oorlogen als een van haar hoofdtaken heeft geformuleerd.

Binnen de gedachte van een Volkerenbond is er geen plaats meer voor offensieve, verdierlijkte legereenheden. Een Volkerenbond is in feite weinig anders dan een democratisch samenwerkingsorgaan, waarin niemand de vijand is van de ander, zodat mogelijke conflicten worden opgelost via arbitrage en (indien nodig) door corrigerend ingrijpen van een VN-politiemacht (een intelligent machtsapparaat dat in de eerste plaats gericht is op crisisbeheersing en nooit op het scheppen van een crisis – zoals het nu wel gebeurt).

Amerika heeft het uitbannen van het leger met de daarbij behorende oorlogseconomie in feite nooit geaccepteerd. Amerika wil niet de VN en het intelligente politieapparaat versterken, maar zichzelf en het verdierlijkte leger (verdierlijkt daarom omdat de primaire taak de vernietiging van de tegenstander is).
Het waarom daarvan is onduidelijk. Het handvest van de Verenigde Naties verdedigt alle waarden die Amerika belangrijk vindt en het voegt er nog een aantal andere belangrijke waarden – die vooral het sociale terrein betreffen – aan toe.
Maar sociale politiek en vredespolitiek worden in het kapitalistische Amerika nog altijd gekoppeld aan de woorden ‘socialisme’ en ‘communisme’ en de daarbij behorende begrenzing van ouderwets, op onbegrensde zelfverrijking gericht kapitalisme, dat maffiose geesten in staat moet stellen de wereld te beheersen.

Sociale geesten verafschuwen de maffia en daarom zullen zij nooit kiezen voor de asociale rol van wereldheerser. Een sociaal leider heerst niet. Een sociaal leider verdedigt de belangen van het volk – en hij is daarom in de eerste plaats iemand die ‘beheert’.
Beheren tegenover heersen. Echte autoriteit tegenover valse autoriteit. “Vader-Moeder-denken” tegenover ‘de verweesde samenleving‘ (een begrip dat werd ontworpen door Pim Fortuyn).

roos1Wie de horoscoop van Franklin Roosevelt bekijkt – de laatste president die een sociale politiek verdedigde – ontdekt dat twee dierenriemtekens een belangrijke rol spelen: het vrijheidslievende teken Waterman (Uranus – verlichting) en het teken Kreeft (Maan – compassie en zorgzaamheid- in eigen teken en dominant geplaatst in huis 10).
De Waterman zal altijd streven naar modernisering (benadrukking dus van op innovatie gerichte industriële ontwikkeling), terwijl de Kreeft er zorg voor draagt dat het proces van vernieuwing niet te snel gaat.
De Kreeft is de zorgzame conservatief die daar waar mensen moderne ontwikkelingen niet bij kunnen houden een sociaal vangnet schept dat naar rust verlangende mensen veiligheid en zekerheid biedt. De vrije markt wordt door de Kreeft omgezet in een sociale markt, een begrip dat in het naoorlogse Duitsland inhoud werd gegeven door de christen-democraat Ludwig Erhard. Erhard keerde zich tegen de planeconomie en kartelvorming en was voorstander/ontwerper van de “sociale markteconomie“.

De jaren van de grote depressie maakten miljoenen mensen werkeloos, juist omdat het begrip ‘baan’ gekoppeld was aan ‘vrije ondernemer’, een man die niet werkelijk vrij is, in die zin dat hij zich los heeft gemaakt van de domme wetten van het toeval, maar een man die in feite uiterst onvrij is, omdat hij zichzelf volledig afhankelijk heeft gemaakt van het domme toeval, zodat zijn domme pech het lot van miljoenen andere mensen in negatieve zin kan beïnvloeden.
Intelligente mensen hebben binnen die wereld weinig te vertellen. Ze zijn ‘goed’ als ze bereid zijn de domheid te dienen. Allerlei intelligente snufjes ontwerpen die in feite weinig meer zijn dan de kraaltjes en de kettingen waarmee koloniale slavendrijvers in het verleden de goedgelovige ‘zwartjes’ hun goede, waardevolle spulletjes ontfutselden.

Wie dat inziet, wie zich realiseert dat vrijheid die gebaseerd is op het jezelf uitleveren aan domheid en het stomme toeval gevaarlijk is, die bouwt een samenleving op waarin een verantwoordelijke overheid in staat is corrigerend op te treden wanneer het noodlot de wereld in een crisis dreigt te storten.
Daarvoor is een zekere mate van socialisme nodig, en het is dat socialisme – gesymboliseerd door het teken Kreeft in de horoscoop van Roosevelt – dat Amerika alle jaren door heeft afgewezen, hetgeen ook mogelijk was, omdat de asociale gevolgen van het kapitalisme werden afgewenteld op arm gemaakte en slecht gemaakte anderen.

Mensen die een terugkeer naar de politiek van Roosevelt verlangen, geven daarmee aan dat zij graag zien dat het moederteken Kreeft een prominente rol gaat spelen in de Amerikaanse politiek.

Over AstroLogicus

Geboren in Zwolle. ZON in Steenbok, MAAN in Maagd, Ascendant in Weegschaal. Eigen website : www.wimduzijn.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s